Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Van der Meer Diervoeders
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden, hierna “Voorwaarden” te
noemen van VAN DER MEER DIERVOEDERS, statutair gevestigd te Landgraaf, hierna te
noemen VAN DER MEER DIERVOEDERS.

 1. Definities
  In deze Voorwaarden wordt verstaan onder :
  1. Opdrachtgever : de natuurlijke of rechtspersoon die met VAN DER MEER DIERVOEDERS
  een overeenkomst aangaat of diegene voor wie VAN DER MEER DIERVOEDERS
  werkzaamheden verricht c.q. die afnemer is van door VAN DER MEER DIERVOEDERS
  geleverde goederen of diensten, waarop de onderhavige Voorwaarden
  van toepassing zijn verklaard;
  2. Overeenkomst : De wilsovereenstemming tussen VAN DER MEER DIERVOEDERS en
  opdrachtgever, blijkend uit een door beide partijen ondertekend
  schriftelijk stuk, waarbij VAN DER MEER DIERVOEDERS de opdracht aanvaardt tot het
  leveren van produkten en/of diensten ten behoeve van en voor
  rekening van opdrachtgever. Deze wordt ook aangeduid als opdracht;
  3. Opdrachtnemer : VAN DER MEER DIERVOEDERS
  4. Offerte : het vrijblijvende aanbod van VAN DER MEER DIERVOEDERS tot het leveren van
  goederen of diensten tegen een bepaalde prijs;
  5. Levering : de feitelijke overdracht van goederen of diensten, waardoor
  deze in de macht van opdrachtgever worden gebracht;
  6. Produkt : door VAN DER MEER DIERVOEDERS te leveren of geleverde goederen of door
  VAN DER MEER DIERVOEDERS af te handelen of afgehandelde diensten;
  7. Service : door VAN DER MEER DIERVOEDERS te leveren nazorg op door VAN DER MEER DIERVOEDERS
  geleverde goederen of diensten
 2. Toepasselijkheid
  1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en
  overeenkomsten die door VAN DER MEER DIERVOEDERS worden gedaan, respectievelijk
  gesloten, daaronder mede begrepen: het verstrekken van adviezen,
  het verlenen van diensten, gene uitgezonderd, tenzij door VAN DER MEER DIERVOEDERS
  van deze Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
  2 Indien opdrachtgever Algemene Voorwaarden hanteert, zullen bij
  strijdigheid van bepalingen de Voorwaarden van VAN DER MEER DIERVOEDERS prevaleren,
  tenzij VAN DER MEER DIERVOEDERS uitdrukkelijk en schriftelijk instemt met van deze
  Voorwaarden afwijkende bepalingen.
  3 Alle offertes en overeenkomsten maken melding van het bestaan van
  deze Algemene Voorwaarden. Mocht opdrachtgever niet op de hoogte
  zijn van de Algemene Voorwaarden van VAN DER MEER DIERVOEDERS, zo is het aan
  opdrachtgever deze per ommegaande aan VAN DER MEER DIERVOEDERS te vragen.
  4 Met overhandiging van de Algemene Voorwaarden staat gelijk het
  afdrukken van deze Voorwaarden aan de achterzijde van de offerte of
  overeenkomst van VAN DER MEER DIERVOEDERS, of het toevoegen aan de offerte of
  overeenkomst van VAN DER MEER DIERVOEDERS, of het aanbieden van deze Voorwaarden
  op de website van VAN DER MEER DIERVOEDERS, of op enige andere elektronische manier,
  waartoe opdrachtgever toegang heeft ten einde overeenkomsten met
  VAN DER MEER DIERVOEDERS te sluiten of offertes op te vragen.
  5 Opdrachtgever aanvaardt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden
  door het enkele feit van de aanvaarding van de offerte c.q. het sluiten
  van een overeenkomst met VAN DER MEER DIERVOEDERS
  6 Indien een bepaling van de Voorwaarden om welke reden dan ook als
  niet geldig of niet van toepassing zou verklaard worden, dan blijven de
  Voorwaarden voor het overige van kracht.
 3. Offertes
  Alle offertes, hierbij verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens,
  in welke vorm dan ook, van VAN DER MEER DIERVOEDERS zijn vrijblijvend en gelden enkel ten
  titel van inlichting, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is
  overeengekomen.
 4. Opdracht
  1 De opdrachtgever is ten opzichte van VAN DER MEER DIERVOEDERS volledig
  verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens welke door
  VAN DER MEER DIERVOEDERS dienen te worden verwerkt in een offerte. Een gedane
  opdracht verbindt de opdrachtgever.
  2 VAN DER MEER DIERVOEDERS biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om opdrachten
  telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch. Telefonische of
  elektronisch geplaatste opdrachten dienen steeds binnen 24 uur
  schriftelijk of per telefax te worden bevestigd. Bij gebreke van een
  schriftelijke bevestiging, is VAN DER MEER DIERVOEDERS gerechtigd de opdracht niet uit
  te voeren en draagt de opdrachtgever alle verantwoordelijkheid ter
  zake. VAN DER MEER DIERVOEDERS behoudt zich ter zake alle rechten voor.
  3 VAN DER MEER DIERVOEDERS kan de veiligheid van het Internet en de mogelijkheid van
  onderschepping of verstoring van gegevens die door de opdrachtgever
  zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de
  opdrachtgever op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
  4 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de
  gegevens met betrekking tot een opdracht, voor wat betreft de inhoud
  en de vorm, die zij van de opdrachtgever ontvangt, de correcte
  gegevens zijn.
  5 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd om volledig te vertrouwen op de inhoud en
  vorm van opdrachten die worden geplaatst van een opdrachtgever.
  6 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd om aan de opdrachtgever te leveren, te
  factureren en door deze opdrachtgever betaald te worden met
  betrekking tot de opdrachten, op welke wijze deze ook door de
  opdrachtgever zijn geplaatst.
  7 Na datum van de opdrachtbevestiging heeft opdrachtgever uitsluitend
  het recht om de opdracht te annuleren indienVAN DER MEER DIERVOEDERS het recht heeft
  om tot annulering over te gaan van de door VAN DER MEER DIERVOEDERS met haar
  leverancier reeds gesloten overeenkomst met betrekking tot de door
  opdrachtgever geplaatste opdracht.
 5. Totstandkoming van overeenkomsten
  1. De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging van de
  opdracht van de opdrachtgever door VAN DER MEER DIERVOEDERS, waarbij de datum van
  verzending van de bevestiging bepalend is. Voor werkzaamheden
  waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q.
  opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als
  opdrachtbevestiging beschouwd.
  2. Voor de omvang en de aard van de verplichtingen van VAN DER MEER DIERVOEDERS is de
  tekst van de opdrachtbevestiging/factuur bindend. Indien
  opdrachtgever niet akkoord gaat met de inhoud van de
  opdrachtbevestiging/factuur, dient hij zulks binnen 8 werkdagen na
  ontvangst van de opdrachtbevestiging/factuur schriftelijk aan VAN DER MEER DIERVOEDERS
  kenbaar te maken.
  3. Opdrachten en eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of
  wijzigingen, zijn voor VAN DER MEER DIERVOEDERS alleen dan bindend indien deze door de
  directie of een door de directie daartoe gemachtigde derde schriftelijk
  zijn bevestigd. VAN DER MEER DIERVOEDERS kan verlangen dat een afzonderlijke
  overeenkomst wordt gesloten. VAN DER MEER DIERVOEDERS is nimmer verplicht een
  verzoek tot wjziging van de overeenkomst en/of meerwerk te
  honoreren
  4. Overeenkomsten strekkende tot het periodiek of anderszins regelmatig
  verrichten van (nagenoeg) dezelfde werkzaamheden worden geacht te
  zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. De opzegging van
  werkzaamheden voor onbepaalde tijd dient zowel door opdrachtgever
  als opdrachtnemer te geschieden per aangetekende brief, met
  inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
 6. Wijziging overeenkomst;
  1. Alle kosten van een door opdrachtgever voorgestelde en door
  VAN DER MEER DIERVOEDERS schriftelijk aanvaarde wijziging in (delen van) de
  opdracht, worden door VAN DER MEER DIERVOEDERS bij opdrachtgever in rekening
  gebracht en zijn door opdrachtgever verschuldigd.
  2. Opdrachtgever aanvaardt dat door de wijzigingen bedoeld in lid 1,
  de overeengekomen of verwachte levertijd – in ruimste zin van het
  woord – en de wederzijdse verantwoordelijkheden van partijen
  kunnen worden beïnvloed.
  3. Opdrachtgever stelt VAN DER MEER DIERVOEDERS onverwijld schriftelijk in kennis van
  wijzigingen in haar rechtspersoonlijkheid en van veranderingen in de
  bedrijfsvoering dan wel de zeggenschap over haar onderneming.
 7. Vooruitbetaling / zekerheidsstelling
  VAN DER MEER DIERVOEDERS is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheidsstelling
  te verlangen, alvorens tot de verrichting van haar prestatie over te gaan
  respectievelijk met die verrichting door te gaan. Indien opdrachtgever met
  de verlangde vooruitbetaling of zekerheidsstelling in gebreke blijft, vervalt
  de op VAN DER MEER DIERVOEDERS rustende prestatieplicht, onverminderd het recht van
  VAN DER MEER DIERVOEDERS op vergoeding van alle schaden, kosten en interesten door
  opdrachtgever.
 8. Levering
  1 Opgegeven leveringstermijnen vormen geen fatale termijn, worden
  enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend.
  2 VAN DER MEER DIERVOEDERS doet al het mogelijke om de prestatie binnen de opgegeven
  termijn te verrichten. Vertraging in de levering kan in geen geval
  aanleiding geven tot boete, schadevergoeding of ontbinding van de
  overeenkomst. Een niet tijdig verrichte prestatie geeft opdrachtgever
  niet het recht om enige uit de overeenkomst voortvloeiende
  verplichting niet na te komen of al dan niet krachtens rechterlijke
  machtiging zelf of door derden de uitvoering van de overeenkomst te
  laten verrichten.
  3 De prestatie wordt als voltooid beschouwd:
  − na levering en facturatie door VAN DER MEER DIERVOEDERS en opdrachtgever de
  produkten heeft gecontroleerd;
  − na verloop van 5 werkdagen na factuurdatum, zonder dat
  opdrachtgever de produkten heeft gecontroleerd;
  4 VAN DER MEER DIERVOEDERS is te allen tijde bevoegd een opdracht in gedeelten af te
  leveren en van iedere gedeeltelijke aflevering betaling te verlangen.
  5 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd de levering op te schorten zolang de
  opdrachtgever voorafgaande levering niet heeft betaald c.q. verzuimd
  heeft deze af te nemen.
  6 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd onder rembours te leveren.
 9. Transport / risico
  1 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen
  andere aanwijzing door opdrachtgever aan VAN DER MEER DIERVOEDERS is verstrekt en
  door haar werd geaccepteerd, door VAN DER MEER DIERVOEDERS als een goed
  huisvader/koopman bepaald, zonder dat VAN DER MEER DIERVOEDERS hiervoor enige
  aansprakelijkheid draagt.
  2 Het risico van de door VAN DER MEER DIERVOEDERS aan opdrachtgever, respectievelijk bij
  opdrachtgever, te leveren, gaat op opdrachtgever over op het moment
  dat de produkten het bedrijfspand en/of magazijn van VAN DER MEER DIERVOEDERS waar
  de produkten zijn opgeslagen, hebben verlaten.
  3 Het transport van de produkten geschiedt steeds voor rekening en
  risico van opdrachtgever. Indien transportschade optreedt, dan dient
  de opdrachtgever dit bij aflevering uitdrukkelijk aan de vervoerder
  kenbaar te maken middels notitie op de vrachtbrieven en/of overige
  vervoersdocumenten.
 10. Prijs
  1 Alle prijzen zijn netto-contant, zonder kortingen exclusief BTW, tenzij
  schriftelijk anders overeengekomen.
  2 De door VAN DER MEER DIERVOEDERS genoemde prijzen zijn gebaseerd op de op het
  tijdstip van indiening der offerte geldende kostprijzen alsmede op de
  vervoersprijzen vanaf het bedrijf, het magazijn of andere opslagplaats
  van VAN DER MEER DIERVOEDERS Niet bij de prijs inbegrepen zijn installatie-,
  inbedrijfstelling- en demonstratiekosten, invoerrechten, belastingen,
  heffingen, koersverschillen, extra vervoerskosten en
  verzekeringskosten.
  3 Wanneer een der kostprijsbestanddelen na de bevestiging van de
  opdracht wordt verhoogd, heeft VAN DER MEER DIERVOEDERS het recht die verhoging(en)
  aan opdrachtgever door te berekenen.
  4 VAN DER MEER DIERVOEDERS is ten allen tijde gerechtigd haar prijzen aan te passen op
  grond van zodanige omstandigheden, dat waren die VAN DER MEER DIERVOEDERS bekend
  ten tijde van het sluiten der overeenkomst, dit tot een andere
  prijsvorming zou hebben geleid.
 11. Betaling
  1 Betaling van de overeengekomen prijs dient te geschieden contant bij
  (af)levering, danwel door overmaking op een door VAN DER MEER DIERVOEDERS
  aangewezen bank- of girorekening binnen de betalingstermijn van 14
  dagen na factuurdatum.
  2 Vanaf de dag van de vervaldatum van de faktuur, is opdrachtgever
  een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente of van
  1% indien de wettelijke rente lager is dan 1 %, van het factuur- of
  termijnbedrag voor iedere maand of gedeelte van een maand,
  waarmee de vervaldag wordt overschreden.
  3 Opdrachtgever meldt klachten over een factuur binnen 5 dagen na
  factuurdatum gedetailleerd schriftelijk aan VAN DER MEER DIERVOEDERS
  4 Na deze termijn worden klachten niet meer in behandeling genomen
  en heeft opdrachtgever haar recht op reclame verwerkt. Een eventuele
  reclame ontslaat opdrachtgever niet uit haar betalingsverplichting.
  5 VAN DER MEER DIERVOEDERS is gerechtigd om, indien opdrachtgever in gebreke is met
  nakoming van enige betalingsverplichting uit welke overeenkomsten
  dan ook, de uitvoering van de overeenkomsten op te schorten, ook
  indien daardoor termijnen – waaronder begrepen levertijden – worden
  overschreden, zonder dat VAN DER MEER DIERVOEDERS jegens opdrachtgever tot enigerlei
  schadevergoeding gehouden is.
  6 In geval VAN DER MEER DIERVOEDERS zich voor de invordering van de hulp van derden
  heeft verzekerd, zal ter keuze van VAN DER MEER DIERVOEDERS de opdrachtgever in een
  voorkomend geval worden belast voor de werkelijke kosten der inning
  danwel voor een bedrag gelijk aan 15% van de aan VAN DER MEER DIERVOEDERS
  verschuldigde hoofdsom, renten en kosten.
  7 VAN DER MEER DIERVOEDERS is niet gehouden aan te tonen dat zij in de uitgave van
  buitengerechtelijke incassokosten is gevallen.
  8 Indien VAN DER MEER DIERVOEDERS het faillissement van opdrachtgever aanvraagt, is
  laatstgenoemde buiten het verschuldigde bedrag en de daarop
  drukkende gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, ook de
  kosten van de faillissementsaanvraag verschuldigd.
  9 Alle door opdrachtgever verrichte betalingen strekken primair tot
  voldoening van eventuele rente en buitengerechtelijke incassokosten
  en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 12. Eigendomsvoorbehoud
  1 Alle geleverde produkten blijven eigendom van VAN DER MEER DIERVOEDERS totdat
  opdrachtgever volledig aan zijn betalingsverplichting voortvloeiende uit
  de overeenkomst heeft voldaan.
  2 Opdrachtgever mist het recht de door VAN DER MEER DIERVOEDERS geleverde produkten
  aan derden af te staan, in (onder)pand of stille verpanding te geven
  totdat de gehele koopsom en eventueel de daarbij komende kosten
  volledig zijn betaald.
  3 In geval opdrachtgever enige verplichting voortvloeiend uit de
  rechtsverhouding met VAN DER MEER DIERVOEDERS, in het bijzonder de
  betalingsverplichting, niet of niet volledig nakomt, is VAN DER MEER DIERVOEDERS
  gerechtigd om na ingebrekestelling de geleverde produkten terug te
  nemen, in welk geval de overeenkomst zonder rechterlijke
  tussenkomst is ontbonden, onverminderd het recht van VAN DER MEER DIERVOEDERS tot
  het vorderen van kosten van schade en interesten.
  4 Opdrachtgever is gehouden, onverkort het bovenstaande, als een goed
  huisvader te zorgen voor de geleverde produkten, zolang daarvan
  geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
 13. Toerekenbare tekortkoming in nakoming van opdrachtgever
  1 Onverminderd voorgaande bepalingen, is VAN DER MEER DIERVOEDERS gerechtigd de
  overeenkomst met opdrachtgever, zonder rechterlijke tussenkomst of
  kennisgeving en zonder deswege schadeplichtig te zijn, ontbonden te
  verklaren of de uitvoering op te schorten indien opdrachtgever in
  gebreke is ten aanzien van de naleving van zijn verplichtingen,
  overlijdt, onder curatele wordt gesteld of in een psychiatrische
  inrichting wordt opgenomen, surseance van betaling aanvraagt, in
  staat van faillissement wordt gesteld, zijn bedrijf aan een derde
  overdraagt of in liquidatie treedt, of indien conservatoir of executoriaal
  beslag op een of meerdere zijner produkten wordt gelegd, zulks
  onverminderd het recht van VAN DER MEER DIERVOEDERS op schadevergoeding.
  2 Opdrachtgever is van rechtswege en zonder ingebrekestelling in
  verzuim, zodra zich één van de in bovenvermeld lid van dit artikel
  genoemde omstandigheden voordoet.
  3 Alle kosten, die VAN DER MEER DIERVOEDERS in de in dit artikel genoemde gevallen moet
  maken, met inbegrip van de kosten die de rechter niet ten laste van
  de verliezende partij kan liquideren, komen ten laste van
  opdrachtgever. Laatstgenoemde kosten worden gesteld op 10% van
  het aan VAN DER MEER DIERVOEDERS verschuldigde, onverminderd haar recht een hogere
  vergoeding te vorderen indien zij kan aantonen dat deze kosten in
  feite hoger zijn.
 14. Reclames
  1 Eventuele reclames met betrekking tot de geleverde produkten worden
  door VAN DER MEER DIERVOEDERS slechts in behandeling genomen indien zij binnen 5
  werkdagen na levering schriftelijk aan VAN DER MEER DIERVOEDERS kenbaar zijn gemaakt,
  onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de gebreken
  en met verwijzing naar het nummer van de factuur of, bij gebreke
  hiervan, van de verzendingsnota of orderbevestiging. Na het
  verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht het
  geleverde te hebben goedgekeurd.
  2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een
  termijn van 5 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na
  het verstrijken van deze termijn wordt opdrachtgever geacht de
  factuur te hebben goedgekeurd.
  3 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na
  voorafgaande schriftelijke goedkeuring van VAN DER MEER DIERVOEDERS Een voorwaarde
  hiertoe is dat de aankoop van de betreffende produkten gebeurd is
  binnen een termijn van 5 werkdagen voor de retouraanvraag.
  Retouraanvragen dienen te geschieden onder vermelding van het
  nummer van de factuur/opdrachtbevestiging en voorzien van een
  duidelijke omschrijving van artikelnummers, aantallen en de reden van
  retouraanvraag. VAN DER MEER DIERVOEDERS behoudt zich nadrukkelijk het recht voor om
  aanvragen niet te honoreren. Enkel produkten die compleet zijn, in
  ongeopende en onbeschadigde staat en in hun oorspronkelijke
  verpakking, zonder bedrukte plakband en zonder geschreven tekst op
  de verpakking, kunnen worden teruggezonden en kunnen worden
  aanvaard. De opdrachtgever draagt alle verantwoordelijkheid
  aangaande de produkten die worden teruggezonden.
  4 Behoudens in geval van een ernstige tekortkoming van VAN DER MEER DIERVOEDERS, zijn
  de kosten voor retourzending ten laste van de opdrachtgever en heeft
  VAN DER MEER DIERVOEDERS het recht om een vergoeding voor behandeling van de
  geretourneerde produkten in rekening te brengen.
 15. Garantie
  1 De garantie met betrekking tot de door VAN DER MEER DIERVOEDERS geleverde produkten
  beperkt zich, zowel voor wat betreft de inhoud als de duur ervan, tot
  de door de fabrikant toegekende garantie. De garantie heeft enkel
  betrekking op de fysieke gebreken van de hardware. VAN DER MEER DIERVOEDERS is
  slechts gehouden tot vervanging van gebrekkige onderdelen in de
  mate dat deze nog redelijkerwijze verkrijgbaar zijn bij de fabrikant.
  2 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming
  corresponderend gebruik van de geleverde produkten.
  3 VAN DER MEER DIERVOEDERS is vrij in de keuze de genoemde gebreken op te heffen door
  reparatie dan wel door kosteloze vervanging van materialen.
  4 Opdrachtgever stelt VAN DER MEER DIERVOEDERS ten allen tijde in staat een eventueel
  gebrek te herstellen.
 16. Aansprakelijkheid
  Indien en voor zover VAN DER MEER DIERVOEDERS aansprakelijk mocht zijn wegens
  onvoldoende of onjuiste uitvoering van de door haar opgedragen
  werkzaamheden of niet behoorlijke vervulling van haar contractuele of
  wettelijke verplichtingen, zal haar aansprakelijkheid beperkt zijn tot ten
  hoogste het totale bedrag van de door haar aangenomen (deel)opdracht,
  exclusief BTW. Eventuele aanspraken van de opdrachtgever dienen binnen
  5 werkdagen na uitvoering ervan, te worden ingediend. Bij gebreke
  hiervan zullen alle vorderingen uit dien hoofde vervallen zijn.
 17. Niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, opschorting en
  ontbinding
  1 In geval van verhindering tot gehele of gedeeltelijke uitvoering van de
  overeenkomst ten gevolge van een niet aan VAN DER MEER DIERVOEDERS toerekenbare
  tekortkoming in de nakoming (overmacht), is VAN DER MEER DIERVOEDERS gerechtigd
  zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op
  te schorten zolang als de overmachtssituatie duurt, zonder dat
  VAN DER MEER DIERVOEDERS gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
  2 Onder een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming wordt
  onder meer verstaan het niet voldoen door derden van hun eventuele
  prestatieplicht jegens VAN DER MEER DIERVOEDERS waarvan VAN DER MEER DIERVOEDERS afhankelijk is voor
  de uitvoering van haar prestatie.
  3 Overmachtsituaties bestaan, onder andere, tevens uit: beperkende
  overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, epidemieën,
  mobilisatie, oorlog, revolutie, staking, inbeslagneming, onderbreking
  der mogelijkheid om aan opdrachtgevers opdracht te werken en verder
  iedere omstandigheid, die VAN DER MEER DIERVOEDERS redelijkerwijze niet heeft kunnen
  voorzien en waarop zij geen invloed heeft gehad en op grond waarvan
  zij, indien een zodanige omstandigheid haar bekend was geweest ten
  tijde van het sluiten van de overeenkomst, de overeenkomst niet of
  niet onder gelijke Voorwaarden zou hebben gesloten.
  4 Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van een niet
  toerekenbare tekortkoming in de nakoming voor langer dan drie
  maanden wordt opgeschort, is VAN DER MEER DIERVOEDERS gerechtigd de overeenkomst,
  voor zover niet uitgevoerd, zonder tussenkomst van de rechter te
  ontbinden door schriftelijke kennisgeving aan opdrachtgever en
  betaling te vorderen ter zake van het wel uitgevoerde gedeelte van de
  overeenkomst, zonder deswege tot enige schadevergoeding jegens
  opdrachtgever gehouden te zijn.
 18. Toepasselijk recht.
  1. Deze voorwaarden en alle offertes en overeenkomsten waarop zij van
  toepassing zijn worden beheerst door Nederlands recht.
  2. Alle geschillen, ontstaan naar aanleiding van deze algemene
  voorwaarden of offertes of overeenkomsten of nadere
  overeenkomsten of anderszins, zullen bij uitsluiting berecht worden
  door de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van VAN DER MEER DIERVOEDERS